RX 570 So với GTX 1060 3GB - Grand Theft Auto V Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Grand Theft Auto V So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 570 với i7-7700K và GTX 1060 3GB với i7-6700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 570 with i7-7700K GTX 1060 3GB with i7-6700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
50.3 FPS
1080p
58.3 FPS
1440p
35.0 FPS
1440p
38.5 FPS
2160p
15.3 FPS
2160p
29.9 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
85.3 FPS
1080p
93.3 FPS
1440p
54.0 FPS
1440p
57.5 FPS
2160p
24.3 FPS
2160p
38.9 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
106.3 FPS
1080p
114.3 FPS
1440p
81.0 FPS
1440p
84.5 FPS
2160p
40.3 FPS
2160p
54.9 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
152.3 FPS
1080p
160.3 FPS
1440p
140.0 FPS
1440p
143.5 FPS
2160p
86.3 FPS
2160p
100.9 FPS

Compare i7-7700K vs i7-6700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn