RX 5600 XT So với GTX 1660 SUPER - Grand Theft Auto V Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Grand Theft Auto V So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 5600 XT với i7-8700K và GTX 1660 SUPER với i7-8700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 5600 XT with i7-8700K GTX 1660 SUPER with i7-8700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
89.0 FPS
1080p
89.0 FPS
1440p
63.0 FPS
1440p
63.0 FPS
2160p
32.0 FPS
2160p
31.0 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
124.0 FPS
1080p
124.0 FPS
1440p
82.0 FPS
1440p
82.0 FPS
2160p
41.0 FPS
2160p
40.0 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
145.0 FPS
1080p
145.0 FPS
1440p
109.0 FPS
1440p
109.0 FPS
2160p
57.0 FPS
2160p
56.0 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
191.0 FPS
1080p
191.0 FPS
1440p
168.0 FPS
1440p
168.0 FPS
2160p
103.0 FPS
2160p
102.0 FPS

Compare i7-8700K vs i7-8700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn