RX 5500 XT 8GB So với GTX 1660 - Grand Theft Auto V Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Grand Theft Auto V So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 5500 XT 8GB với i7-8700K và GTX 1660 với i7-8700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 5500 XT 8GB with i7-8700K GTX 1660 with i7-8700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
61.1 FPS
1080p
83.7 FPS
1440p
42.8 FPS
1440p
59.4 FPS
2160p
20.4 FPS
2160p
28.7 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
96.1 FPS
1080p
118.7 FPS
1440p
61.8 FPS
1440p
78.4 FPS
2160p
29.4 FPS
2160p
37.7 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
117.1 FPS
1080p
139.7 FPS
1440p
88.8 FPS
1440p
105.4 FPS
2160p
45.4 FPS
2160p
53.7 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
163.1 FPS
1080p
185.7 FPS
1440p
147.8 FPS
1440p
164.4 FPS
2160p
91.4 FPS
2160p
99.7 FPS

Compare i7-8700K vs i7-8700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn