RX 5500 XT 4GB So với RX 470 - Grand Theft Auto V Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Grand Theft Auto V So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 5500 XT 4GB với i7-8700K và RX 470 với i7-6700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 5500 XT 4GB with i7-8700K RX 470 with i7-6700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
55.1 FPS
1080p
47.7 FPS
1440p
38.8 FPS
1440p
32.6 FPS
2160p
18.4 FPS
2160p
0.0 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
90.1 FPS
1080p
82.7 FPS
1440p
57.8 FPS
1440p
51.6 FPS
2160p
27.4 FPS
2160p
9.0 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
111.1 FPS
1080p
103.7 FPS
1440p
84.8 FPS
1440p
78.6 FPS
2160p
43.4 FPS
2160p
25.0 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
157.1 FPS
1080p
149.7 FPS
1440p
143.8 FPS
1440p
137.6 FPS
2160p
89.4 FPS
2160p
71.0 FPS

Compare i7-8700K vs i7-6700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn