RX VEGA 6 So với R9 M280X - Forza Motorsport 7 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Forza Motorsport 7 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX VEGA 6 với i7-7700K và R9 M280X với i7-4770K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX VEGA 6 with i7-7700K R9 M280X with i7-4770K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
12.8 FPS
1080p
33.0 FPS
1440p
11.6 FPS
1440p
29.8 FPS
2160p
9.7 FPS
2160p
25.0 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
47.8 FPS
1080p
68.0 FPS
1440p
30.6 FPS
1440p
48.8 FPS
2160p
18.7 FPS
2160p
34.0 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
68.8 FPS
1080p
89.0 FPS
1440p
57.6 FPS
1440p
75.8 FPS
2160p
34.7 FPS
2160p
50.0 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
114.8 FPS
1080p
135.0 FPS
1440p
116.6 FPS
1440p
134.8 FPS
2160p
80.7 FPS
2160p
96.0 FPS

Compare i7-7700K vs i7-4770K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn