RX 5600 XT So với GTX 1660 SUPER - Forza Motorsport 7 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Forza Motorsport 7 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 5600 XT với i7-8700K và GTX 1660 SUPER với i7-8700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 5600 XT with i7-8700K GTX 1660 SUPER with i7-8700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
132.0 FPS
1080p
114.0 FPS
1440p
119.0 FPS
1440p
103.0 FPS
2160p
100.0 FPS
2160p
86.0 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
167.0 FPS
1080p
149.0 FPS
1440p
138.0 FPS
1440p
122.0 FPS
2160p
109.0 FPS
2160p
95.0 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
188.0 FPS
1080p
170.0 FPS
1440p
165.0 FPS
1440p
149.0 FPS
2160p
125.0 FPS
2160p
111.0 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
234.0 FPS
1080p
216.0 FPS
1440p
224.0 FPS
1440p
208.0 FPS
2160p
171.0 FPS
2160p
157.0 FPS

Compare i7-8700K vs i7-8700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn