R9 M280X So với RX VEGA 10 - Forza Motorsport 7 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Forza Motorsport 7 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa R9 M280X với i7-4770K và RX VEGA 10 với i7-7700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
R9 M280X with i7-4770K RX VEGA 10 with i7-7700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
33.0 FPS
1080p
17.8 FPS
1440p
29.8 FPS
1440p
16.2 FPS
2160p
25.0 FPS
2160p
13.5 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
68.0 FPS
1080p
52.8 FPS
1440p
48.8 FPS
1440p
35.2 FPS
2160p
34.0 FPS
2160p
22.5 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
89.0 FPS
1080p
73.8 FPS
1440p
75.8 FPS
1440p
62.2 FPS
2160p
50.0 FPS
2160p
38.5 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
135.0 FPS
1080p
119.8 FPS
1440p
134.8 FPS
1440p
121.2 FPS
2160p
96.0 FPS
2160p
84.5 FPS

Compare i7-4770K vs i7-7700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn