R9 M280X So với HD 7970M - Forza Motorsport 7 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Forza Motorsport 7 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa R9 M280X với i7-4770K và HD 7970M với i7-2600K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
R9 M280X with i7-4770K HD 7970M with i7-2600K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
33.0 FPS
1080p
33.9 FPS
1440p
29.8 FPS
1440p
30.7 FPS
2160p
25.0 FPS
2160p
25.7 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
68.0 FPS
1080p
68.9 FPS
1440p
48.8 FPS
1440p
49.7 FPS
2160p
34.0 FPS
2160p
34.7 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
89.0 FPS
1080p
89.9 FPS
1440p
75.8 FPS
1440p
76.7 FPS
2160p
50.0 FPS
2160p
50.7 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
135.0 FPS
1080p
135.9 FPS
1440p
134.8 FPS
1440p
135.7 FPS
2160p
96.0 FPS
2160p
96.7 FPS

Compare i7-4770K vs i7-2600K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn