RTX 2070 SUPER So với RTX 2080 - Forza Horizon 4 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Forza Horizon 4 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RTX 2070 SUPER với i7-8700K và RTX 2080 với i7-8700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RTX 2070 SUPER with i7-8700K RTX 2080 with i7-8700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
135.0 FPS
1080p
139.0 FPS
1440p
113.0 FPS
1440p
117.0 FPS
2160p
75.0 FPS
2160p
77.0 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
170.0 FPS
1080p
174.0 FPS
1440p
132.0 FPS
1440p
136.0 FPS
2160p
84.0 FPS
2160p
86.0 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
191.0 FPS
1080p
195.0 FPS
1440p
159.0 FPS
1440p
163.0 FPS
2160p
100.0 FPS
2160p
102.0 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
237.0 FPS
1080p
241.0 FPS
1440p
218.0 FPS
1440p
222.0 FPS
2160p
146.0 FPS
2160p
148.0 FPS

Compare i7-8700K vs i7-8700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn