GTX 1660 So với GTX 1660 Ti - Forza Horizon 4 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Forza Horizon 4 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa GTX 1660 với i7-8700K và GTX 1660 Ti với i7-8700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
GTX 1660 with i7-8700K GTX 1660 Ti with i7-8700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
87.8 FPS
1080p
99.8 FPS
1440p
74.4 FPS
1440p
84.5 FPS
2160p
48.5 FPS
2160p
55.1 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
122.8 FPS
1080p
134.8 FPS
1440p
93.4 FPS
1440p
103.5 FPS
2160p
57.5 FPS
2160p
64.1 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
143.8 FPS
1080p
155.8 FPS
1440p
120.4 FPS
1440p
130.5 FPS
2160p
73.5 FPS
2160p
80.1 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
189.8 FPS
1080p
201.8 FPS
1440p
179.4 FPS
1440p
189.5 FPS
2160p
119.5 FPS
2160p
126.1 FPS

Compare i7-8700K vs i7-8700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn