GTX 1660 SUPER So với GTX 1070 - Forza Horizon 4 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Forza Horizon 4 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa GTX 1660 SUPER với i7-8700K và GTX 1070 với i7-6700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
GTX 1660 SUPER with i7-8700K GTX 1070 with i7-6700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
94.0 FPS
1080p
96.0 FPS
1440p
79.0 FPS
1440p
81.0 FPS
2160p
52.0 FPS
2160p
54.0 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
129.0 FPS
1080p
131.0 FPS
1440p
98.0 FPS
1440p
100.0 FPS
2160p
61.0 FPS
2160p
63.0 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
150.0 FPS
1080p
152.0 FPS
1440p
125.0 FPS
1440p
127.0 FPS
2160p
77.0 FPS
2160p
79.0 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
196.0 FPS
1080p
198.0 FPS
1440p
184.0 FPS
1440p
186.0 FPS
2160p
123.0 FPS
2160p
125.0 FPS

Compare i7-8700K vs i7-6700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn