GTX 1660 SUPER So với RX Vega 64 - Forza Horizon 4 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Forza Horizon 4 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa GTX 1660 SUPER với i7-8700K và RX Vega 64 với i7-7700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
GTX 1660 SUPER with i7-8700K RX Vega 64 with i7-7700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
94.0 FPS
1080p
91.0 FPS
1440p
79.0 FPS
1440p
77.0 FPS
2160p
52.0 FPS
2160p
51.0 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
129.0 FPS
1080p
126.0 FPS
1440p
98.0 FPS
1440p
96.0 FPS
2160p
61.0 FPS
2160p
60.0 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
150.0 FPS
1080p
147.0 FPS
1440p
125.0 FPS
1440p
123.0 FPS
2160p
77.0 FPS
2160p
76.0 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
196.0 FPS
1080p
193.0 FPS
1440p
184.0 FPS
1440p
182.0 FPS
2160p
123.0 FPS
2160p
122.0 FPS

Compare i7-8700K vs i7-7700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn