GTX 1650 SUPER So với GTX 1060 6GB - Forza Horizon 4 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Forza Horizon 4 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa GTX 1650 SUPER với i7-8700K và GTX 1060 6GB với i7-6700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
GTX 1650 SUPER with i7-8700K GTX 1060 6GB with i7-6700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
74.5 FPS
1080p
70.2 FPS
1440p
63.0 FPS
1440p
59.4 FPS
2160p
40.9 FPS
2160p
39.6 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
109.5 FPS
1080p
105.2 FPS
1440p
82.0 FPS
1440p
78.4 FPS
2160p
49.9 FPS
2160p
48.6 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
130.5 FPS
1080p
126.2 FPS
1440p
109.0 FPS
1440p
105.4 FPS
2160p
65.9 FPS
2160p
64.6 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
176.5 FPS
1080p
172.2 FPS
1440p
168.0 FPS
1440p
164.4 FPS
2160p
111.9 FPS
2160p
110.6 FPS

Compare i7-8700K vs i7-6700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn