RX 5600 XT So với GTX 1660 SUPER - Forza Horizon 4 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Forza Horizon 4 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 5600 XT với i7-8700K và GTX 1660 SUPER với i7-8700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 5600 XT with i7-8700K GTX 1660 SUPER with i7-8700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
99.0 FPS
1080p
94.0 FPS
1440p
83.0 FPS
1440p
79.0 FPS
2160p
56.0 FPS
2160p
52.0 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
134.0 FPS
1080p
129.0 FPS
1440p
102.0 FPS
1440p
98.0 FPS
2160p
65.0 FPS
2160p
61.0 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
155.0 FPS
1080p
150.0 FPS
1440p
129.0 FPS
1440p
125.0 FPS
2160p
81.0 FPS
2160p
77.0 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
201.0 FPS
1080p
196.0 FPS
1440p
188.0 FPS
1440p
184.0 FPS
2160p
127.0 FPS
2160p
123.0 FPS

Compare i7-8700K vs i7-8700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn