RX 5600 XT So với GTX 1070 Ti - Forza Horizon 4 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Forza Horizon 4 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 5600 XT với i7-8700K và GTX 1070 Ti với i7-7700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 5600 XT with i7-8700K GTX 1070 Ti with i7-7700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
99.0 FPS
1080p
105.0 FPS
1440p
83.0 FPS
1440p
89.0 FPS
2160p
56.0 FPS
2160p
58.0 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
134.0 FPS
1080p
140.0 FPS
1440p
102.0 FPS
1440p
108.0 FPS
2160p
65.0 FPS
2160p
67.0 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
155.0 FPS
1080p
161.0 FPS
1440p
129.0 FPS
1440p
135.0 FPS
2160p
81.0 FPS
2160p
83.0 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
201.0 FPS
1080p
207.0 FPS
1440p
188.0 FPS
1440p
194.0 FPS
2160p
127.0 FPS
2160p
129.0 FPS

Compare i7-8700K vs i7-7700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn