RX 5500 XT 8GB So với GTX 1660 - Forza Horizon 4 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Forza Horizon 4 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 5500 XT 8GB với i7-8700K và GTX 1660 với i7-8700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 5500 XT 8GB with i7-8700K GTX 1660 with i7-8700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
69.7 FPS
1080p
87.8 FPS
1440p
57.8 FPS
1440p
74.4 FPS
2160p
39.6 FPS
2160p
48.5 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
104.7 FPS
1080p
122.8 FPS
1440p
76.8 FPS
1440p
93.4 FPS
2160p
48.6 FPS
2160p
57.5 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
125.7 FPS
1080p
143.8 FPS
1440p
103.8 FPS
1440p
120.4 FPS
2160p
64.6 FPS
2160p
73.5 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
171.7 FPS
1080p
189.8 FPS
1440p
162.8 FPS
1440p
179.4 FPS
2160p
110.6 FPS
2160p
119.5 FPS

Compare i7-8700K vs i7-8700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn