R9 M280X So với R9 M280X 2GB - Forza Horizon 4 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Forza Horizon 4 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa R9 M280X với i7-4770K và R9 M280X 2GB với i7-4770K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
R9 M280X with i7-4770K R9 M280X 2GB with i7-4770K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
20.3 FPS
1080p
19.4 FPS
1440p
17.5 FPS
1440p
16.8 FPS
2160p
11.2 FPS
2160p
10.7 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
55.3 FPS
1080p
54.4 FPS
1440p
36.5 FPS
1440p
35.8 FPS
2160p
20.2 FPS
2160p
19.7 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
76.3 FPS
1080p
75.4 FPS
1440p
63.5 FPS
1440p
62.8 FPS
2160p
36.2 FPS
2160p
35.7 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
122.3 FPS
1080p
121.4 FPS
1440p
122.5 FPS
1440p
121.8 FPS
2160p
82.2 FPS
2160p
81.7 FPS

Compare i7-4770K vs i7-4770K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn