GTX 1660 So với RX 590 - Fortnite Battle Royale Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Fortnite Battle Royale So sánh hiệu suất trò chơi - giữa GTX 1660 với i7-8700K và RX 590 với i7-8700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
GTX 1660 with i7-8700K RX 590 with i7-8700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
87.8 FPS
1080p
75.9 FPS
1440p
57.3 FPS
1440p
49.4 FPS
2160p
31.0 FPS
2160p
26.4 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
122.8 FPS
1080p
110.9 FPS
1440p
76.3 FPS
1440p
68.4 FPS
2160p
40.0 FPS
2160p
35.4 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
143.8 FPS
1080p
131.9 FPS
1440p
103.3 FPS
1440p
95.4 FPS
2160p
56.0 FPS
2160p
51.4 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
189.8 FPS
1080p
177.9 FPS
1440p
162.3 FPS
1440p
154.4 FPS
2160p
102.0 FPS
2160p
97.4 FPS

Compare i7-8700K vs i7-8700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn