RX VEGA 6 So với GTX 960M - Fortnite Battle Royale Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Fortnite Battle Royale So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX VEGA 6 với i7-7700K và GTX 960M với i7-4790K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX VEGA 6 with i7-7700K GTX 960M with i7-4790K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
10.9 FPS
1080p
27.0 FPS
1440p
5.6 FPS
1440p
17.6 FPS
2160p
2.8 FPS
2160p
9.3 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
45.9 FPS
1080p
62.0 FPS
1440p
24.6 FPS
1440p
36.6 FPS
2160p
11.8 FPS
2160p
18.3 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
66.9 FPS
1080p
83.0 FPS
1440p
51.6 FPS
1440p
63.6 FPS
2160p
27.8 FPS
2160p
34.3 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
112.9 FPS
1080p
129.0 FPS
1440p
110.6 FPS
1440p
122.6 FPS
2160p
73.8 FPS
2160p
80.3 FPS

Compare i7-7700K vs i7-4790K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn