RX VEGA 6 So với R9 M280X - Fortnite Battle Royale Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Fortnite Battle Royale So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX VEGA 6 với i7-7700K và R9 M280X với i7-4770K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX VEGA 6 with i7-7700K R9 M280X with i7-4770K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
10.9 FPS
1080p
20.6 FPS
1440p
5.6 FPS
1440p
13.2 FPS
2160p
2.8 FPS
2160p
7.3 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
45.9 FPS
1080p
55.6 FPS
1440p
24.6 FPS
1440p
32.2 FPS
2160p
11.8 FPS
2160p
16.3 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
66.9 FPS
1080p
76.6 FPS
1440p
51.6 FPS
1440p
59.2 FPS
2160p
27.8 FPS
2160p
32.3 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
112.9 FPS
1080p
122.6 FPS
1440p
110.6 FPS
1440p
118.2 FPS
2160p
73.8 FPS
2160p
78.3 FPS

Compare i7-7700K vs i7-4770K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn