RX 5600 XT So với GTX 1070 Ti - Fortnite Battle Royale Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Fortnite Battle Royale So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 5600 XT với i7-8700K và GTX 1070 Ti với i7-7700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 5600 XT with i7-8700K GTX 1070 Ti with i7-7700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
99.0 FPS
1080p
105.0 FPS
1440p
64.0 FPS
1440p
68.6 FPS
2160p
35.0 FPS
2160p
37.1 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
134.0 FPS
1080p
140.0 FPS
1440p
83.0 FPS
1440p
87.6 FPS
2160p
44.0 FPS
2160p
46.1 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
155.0 FPS
1080p
161.0 FPS
1440p
110.0 FPS
1440p
114.6 FPS
2160p
60.0 FPS
2160p
62.1 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
201.0 FPS
1080p
207.0 FPS
1440p
169.0 FPS
1440p
173.6 FPS
2160p
106.0 FPS
2160p
108.1 FPS

Compare i7-8700K vs i7-7700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn