RX 5500 XT 8GB So với GTX 1660 - Fortnite Battle Royale Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Fortnite Battle Royale So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 5500 XT 8GB với i7-8700K và GTX 1660 với i7-8700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 5500 XT 8GB with i7-8700K GTX 1660 with i7-8700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
69.7 FPS
1080p
87.8 FPS
1440p
45.0 FPS
1440p
57.3 FPS
2160p
24.7 FPS
2160p
31.0 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
104.7 FPS
1080p
122.8 FPS
1440p
64.0 FPS
1440p
76.3 FPS
2160p
33.7 FPS
2160p
40.0 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
125.7 FPS
1080p
143.8 FPS
1440p
91.0 FPS
1440p
103.3 FPS
2160p
49.7 FPS
2160p
56.0 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
171.7 FPS
1080p
189.8 FPS
1440p
150.0 FPS
1440p
162.3 FPS
2160p
95.7 FPS
2160p
102.0 FPS

Compare i7-8700K vs i7-8700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn