RTX 2080 SUPER So với RTX 2080 - For Honor Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


For Honor So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RTX 2080 SUPER với i7-8700K và RTX 2080 với i7-8700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RTX 2080 SUPER with i7-8700K RTX 2080 with i7-8700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
219.0 FPS
1080p
204.5 FPS
1440p
128.0 FPS
1440p
119.3 FPS
2160p
64.0 FPS
2160p
59.6 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
254.0 FPS
1080p
239.5 FPS
1440p
147.0 FPS
1440p
138.3 FPS
2160p
73.0 FPS
2160p
68.6 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
275.0 FPS
1080p
260.5 FPS
1440p
174.0 FPS
1440p
165.3 FPS
2160p
89.0 FPS
2160p
84.6 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
321.0 FPS
1080p
306.5 FPS
1440p
233.0 FPS
1440p
224.3 FPS
2160p
135.0 FPS
2160p
130.6 FPS

Compare i7-8700K vs i7-8700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn