RX VEGA 6 So với Radeon R5 - For Honor Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


For Honor So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX VEGA 6 với i7-7700K và Radeon R5 với i7-4790K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX VEGA 6 with i7-7700K Radeon R5 with i7-4790K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
14.9 FPS
1080p
34.6 FPS
1440p
8.7 FPS
1440p
20.1 FPS
2160p
4.3 FPS
2160p
10.1 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
49.9 FPS
1080p
69.6 FPS
1440p
27.7 FPS
1440p
39.1 FPS
2160p
13.3 FPS
2160p
19.1 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
70.9 FPS
1080p
90.6 FPS
1440p
54.7 FPS
1440p
66.1 FPS
2160p
29.3 FPS
2160p
35.1 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
116.9 FPS
1080p
136.6 FPS
1440p
113.7 FPS
1440p
125.1 FPS
2160p
75.3 FPS
2160p
81.1 FPS

Compare i7-7700K vs i7-4790K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn