RX 590 So với GTX 1060 6GB - For Honor Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


For Honor So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 590 với i7-8700K và GTX 1060 6GB với i7-6700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 590 with i7-8700K GTX 1060 6GB with i7-6700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
109.8 FPS
1080p
98.9 FPS
1440p
64.0 FPS
1440p
57.7 FPS
2160p
32.0 FPS
2160p
28.8 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
144.8 FPS
1080p
133.9 FPS
1440p
83.0 FPS
1440p
76.7 FPS
2160p
41.0 FPS
2160p
37.8 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
165.8 FPS
1080p
154.9 FPS
1440p
110.0 FPS
1440p
103.7 FPS
2160p
57.0 FPS
2160p
53.8 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
211.8 FPS
1080p
200.9 FPS
1440p
169.0 FPS
1440p
162.7 FPS
2160p
103.0 FPS
2160p
99.8 FPS

Compare i7-8700K vs i7-6700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn