RX 570 So với R9 390X - For Honor Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


For Honor So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 570 với i7-7700K và R9 390X với i7-4790K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 570 with i7-7700K R9 390X with i7-4790K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
87.6 FPS
1080p
89.3 FPS
1440p
51.1 FPS
1440p
52.1 FPS
2160p
25.6 FPS
2160p
26.0 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
122.6 FPS
1080p
124.3 FPS
1440p
70.1 FPS
1440p
71.1 FPS
2160p
34.6 FPS
2160p
35.0 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
143.6 FPS
1080p
145.3 FPS
1440p
97.1 FPS
1440p
98.1 FPS
2160p
50.6 FPS
2160p
51.0 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
189.6 FPS
1080p
191.3 FPS
1440p
156.1 FPS
1440p
157.1 FPS
2160p
96.6 FPS
2160p
97.0 FPS

Compare i7-7700K vs i7-4790K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn