R9 M280X So với GTX 970M - For Honor Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


For Honor So sánh hiệu suất trò chơi - giữa R9 M280X với i7-4770K và GTX 970M với i7-4770K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
R9 M280X with i7-4770K GTX 970M with i7-4770K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
38.5 FPS
1080p
57.7 FPS
1440p
22.5 FPS
1440p
33.7 FPS
2160p
11.2 FPS
2160p
16.8 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
73.5 FPS
1080p
92.7 FPS
1440p
41.5 FPS
1440p
52.7 FPS
2160p
20.2 FPS
2160p
25.8 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
94.5 FPS
1080p
113.7 FPS
1440p
68.5 FPS
1440p
79.7 FPS
2160p
36.2 FPS
2160p
41.8 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
140.5 FPS
1080p
159.7 FPS
1440p
127.5 FPS
1440p
138.7 FPS
2160p
82.2 FPS
2160p
87.8 FPS

Compare i7-4770K vs i7-4770K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn