R9 M280X So với RX 480 Mobile - For Honor Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


For Honor So sánh hiệu suất trò chơi - giữa R9 M280X với i7-4770K và RX 480 Mobile với i7-6700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
R9 M280X with i7-4770K RX 480 Mobile with i7-6700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
38.5 FPS
1080p
63.0 FPS
1440p
22.5 FPS
1440p
36.7 FPS
2160p
11.2 FPS
2160p
18.3 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
73.5 FPS
1080p
98.0 FPS
1440p
41.5 FPS
1440p
55.7 FPS
2160p
20.2 FPS
2160p
27.3 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
94.5 FPS
1080p
119.0 FPS
1440p
68.5 FPS
1440p
82.7 FPS
2160p
36.2 FPS
2160p
43.3 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
140.5 FPS
1080p
165.0 FPS
1440p
127.5 FPS
1440p
141.7 FPS
2160p
82.2 FPS
2160p
89.3 FPS

Compare i7-4770K vs i7-6700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn