R9 M280X So với 530 Mobile - For Honor Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


For Honor So sánh hiệu suất trò chơi - giữa R9 M280X với i7-4770K và 530 Mobile với i7-7700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
R9 M280X with i7-4770K 530 Mobile with i7-7700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
38.5 FPS
1080p
14.9 FPS
1440p
22.5 FPS
1440p
8.7 FPS
2160p
11.2 FPS
2160p
4.3 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
73.5 FPS
1080p
49.9 FPS
1440p
41.5 FPS
1440p
27.7 FPS
2160p
20.2 FPS
2160p
13.3 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
94.5 FPS
1080p
70.9 FPS
1440p
68.5 FPS
1440p
54.7 FPS
2160p
36.2 FPS
2160p
29.3 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
140.5 FPS
1080p
116.9 FPS
1440p
127.5 FPS
1440p
113.7 FPS
2160p
82.2 FPS
2160p
75.3 FPS

Compare i7-4770K vs i7-7700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn