RTX 2070 SUPER So với RTX 2080 SUPER - Final Fantasy XV Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Final Fantasy XV So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RTX 2070 SUPER với i7-8700K và RTX 2080 SUPER với i7-8700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RTX 2070 SUPER with i7-8700K RTX 2080 SUPER with i7-8700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
108.0 FPS
1080p
128.0 FPS
1440p
77.0 FPS
1440p
93.0 FPS
2160p
44.0 FPS
2160p
53.0 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
143.0 FPS
1080p
163.0 FPS
1440p
96.0 FPS
1440p
112.0 FPS
2160p
53.0 FPS
2160p
62.0 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
164.0 FPS
1080p
184.0 FPS
1440p
123.0 FPS
1440p
139.0 FPS
2160p
69.0 FPS
2160p
78.0 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
210.0 FPS
1080p
230.0 FPS
1440p
182.0 FPS
1440p
198.0 FPS
2160p
115.0 FPS
2160p
124.0 FPS

Compare i7-8700K vs i7-8700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn