GTX 1660 So với GTX 1660 Ti - Final Fantasy XV Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Final Fantasy XV So sánh hiệu suất trò chơi - giữa GTX 1660 với i7-8700K và GTX 1660 Ti với i7-8700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
GTX 1660 with i7-8700K GTX 1660 Ti with i7-8700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
74.4 FPS
1080p
84.5 FPS
1440p
51.8 FPS
1440p
58.9 FPS
2160p
30.1 FPS
2160p
34.2 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
109.4 FPS
1080p
119.5 FPS
1440p
70.8 FPS
1440p
77.9 FPS
2160p
39.1 FPS
2160p
43.2 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
130.4 FPS
1080p
140.5 FPS
1440p
97.8 FPS
1440p
104.9 FPS
2160p
55.1 FPS
2160p
59.2 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
176.4 FPS
1080p
186.5 FPS
1440p
156.8 FPS
1440p
163.9 FPS
2160p
101.1 FPS
2160p
105.2 FPS

Compare i7-8700K vs i7-8700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn