RX 570 So với R9 390X - Final Fantasy XV Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Final Fantasy XV So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 570 với i7-7700K và R9 390X với i7-4790K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 570 with i7-7700K R9 390X with i7-4790K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
54.0 FPS
1080p
58.0 FPS
1440p
39.0 FPS
1440p
42.0 FPS
2160p
23.0 FPS
2160p
25.0 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
89.0 FPS
1080p
93.0 FPS
1440p
58.0 FPS
1440p
61.0 FPS
2160p
32.0 FPS
2160p
34.0 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
110.0 FPS
1080p
114.0 FPS
1440p
85.0 FPS
1440p
88.0 FPS
2160p
48.0 FPS
2160p
50.0 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
156.0 FPS
1080p
160.0 FPS
1440p
144.0 FPS
1440p
147.0 FPS
2160p
94.0 FPS
2160p
96.0 FPS

Compare i7-7700K vs i7-4790K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn