RX 5600 XT So với RTX 2060 - Final Fantasy XV Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Final Fantasy XV So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 5600 XT với i7-8700K và RTX 2060 với i7-8700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 5600 XT with i7-8700K RTX 2060 with i7-8700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
85.0 FPS
1080p
91.5 FPS
1440p
62.0 FPS
1440p
60.6 FPS
2160p
36.0 FPS
2160p
35.3 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
120.0 FPS
1080p
126.5 FPS
1440p
81.0 FPS
1440p
79.6 FPS
2160p
45.0 FPS
2160p
44.3 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
141.0 FPS
1080p
147.5 FPS
1440p
108.0 FPS
1440p
106.6 FPS
2160p
61.0 FPS
2160p
60.3 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
187.0 FPS
1080p
193.5 FPS
1440p
167.0 FPS
1440p
165.6 FPS
2160p
107.0 FPS
2160p
106.3 FPS

Compare i7-8700K vs i7-8700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn