RX 5500 XT 8GB So với GTX 1660 - Final Fantasy XV Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Final Fantasy XV So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 5500 XT 8GB với i7-8700K và GTX 1660 với i7-8700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 5500 XT 8GB with i7-8700K GTX 1660 with i7-8700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
62.1 FPS
1080p
74.4 FPS
1440p
45.0 FPS
1440p
51.8 FPS
2160p
26.7 FPS
2160p
30.1 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
97.1 FPS
1080p
109.4 FPS
1440p
64.0 FPS
1440p
70.8 FPS
2160p
35.7 FPS
2160p
39.1 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
118.1 FPS
1080p
130.4 FPS
1440p
91.0 FPS
1440p
97.8 FPS
2160p
51.7 FPS
2160p
55.1 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
164.1 FPS
1080p
176.4 FPS
1440p
150.0 FPS
1440p
156.8 FPS
2160p
97.7 FPS
2160p
101.1 FPS

Compare i7-8700K vs i7-8700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn