GTX 1660 So với RX 590 - Far Cry New Dawn Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Far Cry New Dawn So sánh hiệu suất trò chơi - giữa GTX 1660 với i7-8700K và RX 590 với i7-8700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
GTX 1660 with i7-8700K RX 590 with i7-8700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
85.3 FPS
1080p
76.5 FPS
1440p
66.2 FPS
1440p
59.4 FPS
2160p
35.1 FPS
2160p
31.5 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
120.3 FPS
1080p
111.5 FPS
1440p
85.2 FPS
1440p
78.4 FPS
2160p
44.1 FPS
2160p
40.5 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
141.3 FPS
1080p
132.5 FPS
1440p
112.2 FPS
1440p
105.4 FPS
2160p
60.1 FPS
2160p
56.5 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
187.3 FPS
1080p
178.5 FPS
1440p
171.2 FPS
1440p
164.4 FPS
2160p
106.1 FPS
2160p
102.5 FPS

Compare i7-8700K vs i7-8700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn