RX 5500 XT 8GB So với GTX 1660 - Far Cry New Dawn Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Far Cry New Dawn So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 5500 XT 8GB với i7-8700K và GTX 1660 với i7-8700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 5500 XT 8GB with i7-8700K GTX 1660 with i7-8700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
65.3 FPS
1080p
85.3 FPS
1440p
51.4 FPS
1440p
66.2 FPS
2160p
26.7 FPS
2160p
35.1 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
100.3 FPS
1080p
120.3 FPS
1440p
70.4 FPS
1440p
85.2 FPS
2160p
35.7 FPS
2160p
44.1 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
121.3 FPS
1080p
141.3 FPS
1440p
97.4 FPS
1440p
112.2 FPS
2160p
51.7 FPS
2160p
60.1 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
167.3 FPS
1080p
187.3 FPS
1440p
156.4 FPS
1440p
171.2 FPS
2160p
97.7 FPS
2160p
106.1 FPS

Compare i7-8700K vs i7-8700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn