TITAN Xp So với RTX 2080 Ti - Far Cry 5 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Far Cry 5 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa TITAN Xp với i7-7700K và RTX 2080 Ti với i7-8700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
TITAN Xp with i7-7700K RTX 2080 Ti with i7-8700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
128.9 FPS
1080p
112.7 FPS
1440p
116.3 FPS
1440p
110.7 FPS
2160p
65.6 FPS
2160p
71.7 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
163.9 FPS
1080p
147.7 FPS
1440p
135.3 FPS
1440p
129.7 FPS
2160p
74.6 FPS
2160p
80.7 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
184.9 FPS
1080p
168.7 FPS
1440p
162.3 FPS
1440p
156.7 FPS
2160p
90.6 FPS
2160p
96.7 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
230.9 FPS
1080p
214.7 FPS
1440p
221.3 FPS
1440p
215.7 FPS
2160p
136.6 FPS
2160p
142.7 FPS

Compare i7-7700K vs i7-8700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn