RTX 2080 SUPER So với RTX 2080 - Far Cry 5 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Far Cry 5 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RTX 2080 SUPER với i7-8700K và RTX 2080 với i7-8700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RTX 2080 SUPER with i7-8700K RTX 2080 with i7-8700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
111.0 FPS
1080p
112.0 FPS
1440p
104.0 FPS
1440p
101.0 FPS
2160p
63.0 FPS
2160p
57.0 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
146.0 FPS
1080p
147.0 FPS
1440p
123.0 FPS
1440p
120.0 FPS
2160p
72.0 FPS
2160p
66.0 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
167.0 FPS
1080p
168.0 FPS
1440p
150.0 FPS
1440p
147.0 FPS
2160p
88.0 FPS
2160p
82.0 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
213.0 FPS
1080p
214.0 FPS
1440p
209.0 FPS
1440p
206.0 FPS
2160p
134.0 FPS
2160p
128.0 FPS

Compare i7-8700K vs i7-8700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn