RTX 2070 SUPER So với RTX 2070 - Far Cry 5 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Far Cry 5 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RTX 2070 SUPER với i7-8700K và RTX 2070 với i7-8700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RTX 2070 SUPER with i7-8700K RTX 2070 with i7-8700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
114.0 FPS
1080p
116.5 FPS
1440p
95.0 FPS
1440p
112.0 FPS
2160p
53.0 FPS
2160p
72.0 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
149.0 FPS
1080p
151.5 FPS
1440p
114.0 FPS
1440p
131.0 FPS
2160p
62.0 FPS
2160p
81.0 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
170.0 FPS
1080p
172.5 FPS
1440p
141.0 FPS
1440p
158.0 FPS
2160p
78.0 FPS
2160p
97.0 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
216.0 FPS
1080p
218.5 FPS
1440p
200.0 FPS
1440p
217.0 FPS
2160p
124.0 FPS
2160p
143.0 FPS

Compare i7-8700K vs i7-8700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn