RTX 2060 So với RTX 2070 - Fallout 76 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Fallout 76 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RTX 2060 với i7-8700K và RTX 2070 với i7-8700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RTX 2060 with i7-8700K RTX 2070 with i7-8700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
139.8 FPS
1080p
165.0 FPS
1440p
90.4 FPS
1440p
156.0 FPS
2160p
49.6 FPS
2160p
86.0 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
174.8 FPS
1080p
200.0 FPS
1440p
109.4 FPS
1440p
175.0 FPS
2160p
58.6 FPS
2160p
95.0 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
195.8 FPS
1080p
221.0 FPS
1440p
136.4 FPS
1440p
202.0 FPS
2160p
74.6 FPS
2160p
111.0 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
241.8 FPS
1080p
267.0 FPS
1440p
195.4 FPS
1440p
261.0 FPS
2160p
120.6 FPS
2160p
157.0 FPS

Compare i7-8700K vs i7-8700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn