RX VEGA 6 So với GTX 960M - Fallout 76 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Fallout 76 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX VEGA 6 với i7-7700K và GTX 960M với i7-4790K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX VEGA 6 with i7-7700K GTX 960M with i7-4790K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
12.5 FPS
1080p
30.8 FPS
1440p
6.5 FPS
1440p
0.0 FPS
2160p
3.5 FPS
2160p
0.0 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
47.5 FPS
1080p
65.8 FPS
1440p
25.5 FPS
1440p
19.0 FPS
2160p
12.5 FPS
2160p
9.0 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
68.5 FPS
1080p
86.8 FPS
1440p
52.5 FPS
1440p
46.0 FPS
2160p
28.5 FPS
2160p
25.0 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
114.5 FPS
1080p
132.8 FPS
1440p
111.5 FPS
1440p
105.0 FPS
2160p
74.5 FPS
2160p
71.0 FPS

Compare i7-7700K vs i7-4790K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn