RX 5500 XT 4GB So với RX 470 - Fallout 76 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Fallout 76 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 5500 XT 4GB với i7-8700K và RX 470 với i7-6700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 5500 XT 4GB with i7-8700K RX 470 with i7-6700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
83.6 FPS
1080p
52.0 FPS
1440p
58.1 FPS
1440p
45.0 FPS
2160p
31.6 FPS
2160p
25.0 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
118.6 FPS
1080p
87.0 FPS
1440p
77.1 FPS
1440p
64.0 FPS
2160p
40.6 FPS
2160p
34.0 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
139.6 FPS
1080p
108.0 FPS
1440p
104.1 FPS
1440p
91.0 FPS
2160p
56.6 FPS
2160p
50.0 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
185.6 FPS
1080p
154.0 FPS
1440p
163.1 FPS
1440p
150.0 FPS
2160p
102.6 FPS
2160p
96.0 FPS

Compare i7-8700K vs i7-6700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn