RTX 2060 So với RTX 2070 - F1 2019 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


F1 2019 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RTX 2060 với i7-8700K và RTX 2070 với i7-8700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RTX 2060 with i7-8700K RTX 2070 with i7-8700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
104.0 FPS
1080p
177.0 FPS
1440p
73.6 FPS
1440p
125.0 FPS
2160p
46.8 FPS
2160p
80.0 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
139.0 FPS
1080p
212.0 FPS
1440p
92.6 FPS
1440p
144.0 FPS
2160p
55.8 FPS
2160p
89.0 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
160.0 FPS
1080p
233.0 FPS
1440p
119.6 FPS
1440p
171.0 FPS
2160p
71.8 FPS
2160p
105.0 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
206.0 FPS
1080p
279.0 FPS
1440p
178.6 FPS
1440p
230.0 FPS
2160p
117.8 FPS
2160p
151.0 FPS

Compare i7-8700K vs i7-8700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn