R9 M280X So với Pro WX 7100 Mobile - F1 2019 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


F1 2019 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa R9 M280X với i7-4770K và Pro WX 7100 Mobile với i7-6700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
R9 M280X with i7-4770K Pro WX 7100 Mobile with i7-6700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
26.3 FPS
1080p
45.2 FPS
1440p
18.6 FPS
1440p
32.0 FPS
2160p
11.8 FPS
2160p
20.4 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
61.3 FPS
1080p
80.2 FPS
1440p
37.6 FPS
1440p
51.0 FPS
2160p
20.8 FPS
2160p
29.4 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
82.3 FPS
1080p
101.2 FPS
1440p
64.6 FPS
1440p
78.0 FPS
2160p
36.8 FPS
2160p
45.4 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
128.3 FPS
1080p
147.2 FPS
1440p
123.6 FPS
1440p
137.0 FPS
2160p
82.8 FPS
2160p
91.4 FPS

Compare i7-4770K vs i7-6700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn