TITAN Xp So với RTX 2080 Ti - F1 2018 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


F1 2018 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa TITAN Xp với i7-7700K và RTX 2080 Ti với i7-8700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
TITAN Xp with i7-7700K RTX 2080 Ti with i7-8700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
174.7 FPS
1080p
165.2 FPS
1440p
142.8 FPS
1440p
150.5 FPS
2160p
91.8 FPS
2160p
99.8 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
209.7 FPS
1080p
200.2 FPS
1440p
161.8 FPS
1440p
169.5 FPS
2160p
100.8 FPS
2160p
108.8 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
230.7 FPS
1080p
221.2 FPS
1440p
188.8 FPS
1440p
196.5 FPS
2160p
116.8 FPS
2160p
124.8 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
276.7 FPS
1080p
267.2 FPS
1440p
247.8 FPS
1440p
255.5 FPS
2160p
162.8 FPS
2160p
170.8 FPS

Compare i7-7700K vs i7-8700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn