RX 5600 XT So với RTX 2060 - Doom Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Doom So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 5600 XT với i7-8700K và RTX 2060 với i7-8700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 5600 XT with i7-8700K RTX 2060 with i7-8700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
200.0 FPS
1080p
171.0 FPS
1440p
145.0 FPS
1440p
111.4 FPS
2160p
75.0 FPS
2160p
57.9 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
235.0 FPS
1080p
206.0 FPS
1440p
164.0 FPS
1440p
130.4 FPS
2160p
84.0 FPS
2160p
66.9 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
256.0 FPS
1080p
227.0 FPS
1440p
191.0 FPS
1440p
157.4 FPS
2160p
100.0 FPS
2160p
82.9 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
302.0 FPS
1080p
273.0 FPS
1440p
250.0 FPS
1440p
216.4 FPS
2160p
146.0 FPS
2160p
128.9 FPS

Compare i7-8700K vs i7-8700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn