RX 5600 XT So với GTX 1070 Ti - Doom Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Doom So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 5600 XT với i7-8700K và GTX 1070 Ti với i7-7700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 5600 XT with i7-8700K GTX 1070 Ti with i7-7700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
200.0 FPS
1080p
169.1 FPS
1440p
145.0 FPS
1440p
120.3 FPS
2160p
75.0 FPS
2160p
63.9 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
235.0 FPS
1080p
204.1 FPS
1440p
164.0 FPS
1440p
139.3 FPS
2160p
84.0 FPS
2160p
72.9 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
256.0 FPS
1080p
225.1 FPS
1440p
191.0 FPS
1440p
166.3 FPS
2160p
100.0 FPS
2160p
88.9 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
302.0 FPS
1080p
271.1 FPS
1440p
250.0 FPS
1440p
225.3 FPS
2160p
146.0 FPS
2160p
134.9 FPS

Compare i7-8700K vs i7-7700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn