GTX 550 Ti So với HD 6850 - Dishonored 2 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Dishonored 2 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa GTX 550 Ti với i7-2600K và HD 6850 với i7-975 - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
GTX 550 Ti with i7-2600K HD 6850 with i7-975

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
10.1 FPS
1080p
13.2 FPS
1440p
8.6 FPS
1440p
11.3 FPS
2160p
6.8 FPS
2160p
8.9 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
45.1 FPS
1080p
48.2 FPS
1440p
27.6 FPS
1440p
30.3 FPS
2160p
15.8 FPS
2160p
17.9 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
66.1 FPS
1080p
69.2 FPS
1440p
54.6 FPS
1440p
57.3 FPS
2160p
31.8 FPS
2160p
33.9 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
112.1 FPS
1080p
115.2 FPS
1440p
113.6 FPS
1440p
116.3 FPS
2160p
77.8 FPS
2160p
79.9 FPS

Compare i7-2600K vs i7-975


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn