GTX 1660 SUPER So với RX Vega 64 - Dishonored 2 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Dishonored 2 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa GTX 1660 SUPER với i7-8700K và RX Vega 64 với i7-7700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
GTX 1660 SUPER with i7-8700K RX Vega 64 with i7-7700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
68.0 FPS
1080p
77.2 FPS
1440p
59.0 FPS
1440p
66.0 FPS
2160p
46.0 FPS
2160p
52.3 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
103.0 FPS
1080p
112.2 FPS
1440p
78.0 FPS
1440p
85.0 FPS
2160p
55.0 FPS
2160p
61.3 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
124.0 FPS
1080p
133.2 FPS
1440p
105.0 FPS
1440p
112.0 FPS
2160p
71.0 FPS
2160p
77.3 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
170.0 FPS
1080p
179.2 FPS
1440p
164.0 FPS
1440p
171.0 FPS
2160p
117.0 FPS
2160p
123.3 FPS

Compare i7-8700K vs i7-7700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn