RX VEGA 6 So với GTX 960M - Dishonored 2 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Dishonored 2 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX VEGA 6 với i7-7700K và GTX 960M với i7-4790K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX VEGA 6 with i7-7700K GTX 960M with i7-4790K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
7.7 FPS
1080p
19.6 FPS
1440p
6.5 FPS
1440p
16.8 FPS
2160p
5.2 FPS
2160p
13.3 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
42.7 FPS
1080p
54.6 FPS
1440p
25.5 FPS
1440p
35.8 FPS
2160p
14.2 FPS
2160p
22.3 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
63.7 FPS
1080p
75.6 FPS
1440p
52.5 FPS
1440p
62.8 FPS
2160p
30.2 FPS
2160p
38.3 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
109.7 FPS
1080p
121.6 FPS
1440p
111.5 FPS
1440p
121.8 FPS
2160p
76.2 FPS
2160p
84.3 FPS

Compare i7-7700K vs i7-4790K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn